Foto: Anđela Vuković

Tokom tekuće međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, koja se održava svake godine od 25. novembra do 10. decembra, Alternativna ima za cilj da doprinese podizanju svesti i podstakne građane da razmišljaju o rodno zasnovanom nasilju.

Zadovoljstvo nam je da objavimo pet najboljih, pobedničkih eseja na takmičenju Alumni mreže Akademije dijaloga za mlade žene (DA). Ova inicijativa koju je vodila DA Alumni mreža, imala je za cilj da ohrabri mlade da kritički razmisle o gorućem pitanju nasilja nad ženama i devojčicama (VAWG), istovremeno doprinoseći konstruktivnim diskusijama o rodnim aspektima.

Autorka eseja je Anđela Vuković, alumnistkinja DA iz Beograda, aktivno angažovana na unapređenju pozitivnih društvenih promena na nivou zajednice i na lokalnom nivou.

DA je godišnji desetodnevni program koji organizuje Misija OEBS-a na Kosovu u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, koji okuplja 24 mlade žene iz Prištine i Beograda. Glavni cilj programa je uspostavljanje mreže mladih žena koje mogu doprineti unapređenju dijaloga i izgradnji mira unutar i među društvima.

Nakon završetka DA, učesnici postaju deo DA Alumni mreže, koja danas broji više od 200 članova. Alumnistkinje DA su angažovane i redovno doprinose nizu važnih pitanja, kao što su osnaživanje žena i mladih žena, mir i bezbednost žena i mladih, dijalog unutar i među zajednicama, itd.`

Alternativna ima zadovoljstvo da omogući alumnistkinjama DA platformu kako bi pojačale svoje glasove o nasilju nam ženama i devojčicama, koje nažalost ostaje najraširenije i najrasprostranjenije kršenje ljudskih prava širom sveta.

Alternativna i DA alumnistkinje su UJEDINJENI da povećaju svest i podele znanje kako bi jednom zauvek okončali nasilje nad ženama i devojčicama!

Stavovi izraženi u ovom eseju su isključivo stavovi autora.


Gjatë fushatës ndërkombëtare në vazhdim “16 Ditët e Aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore”, e cila zhvillohet çdo vit nga 25 nëntori deri më 10 dhjetor, Alternativna ka për qëllim që të kontribuojë në rritjen e vetëdijes dhe nxitjen e reflektimeve mbi dhunën me bazë gjinore.

Prandaj, ne jemi të lumtur të publikojmë pesë esetë më të mira fituese të konkursit të Akademisë së Dialogut për Gratë e Reja (AD) Alumnae Network. Kjo nismë e udhëhequr nga AD Alumnae synojë të inkurajoj të rinjtë që të reflektojnë në mënyrë kritike mbi çështjen urgjente të dhunës ndaj grave dhe vajzave (VAWG), duke kontribuar në diskutime konstruktive mbi aspektet gjinore.

Autorja e esesë në vijim është Anđela Vuković, ajo është studente e AD nga Beogradi, e angazhuar në mënyrë aktive në avancimin e ndryshimeve pozitive shoqërore në nivel komuniteti dhe lokal.

AD është një program i përvitshëm, dhjetë-ditor, i organizuar nga Misioni i OSBE-së në Kosovë në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Serbi, që mbledh së bashku 24 vajza të reja nga Prishtina/Priština dhe Beogradi. Objektivi kryesor i programit është të krijojë një rrjet të grave të reja që mund të kontribuojnë në avancimin e dialogut dhe ndërtimit të paqes brenda dhe në mes të shoqërive.

Pas përfundimit të AD, pjesëmarrësit bëhen pjesë e Rrjetit AD Alumnae, i cili sot numëron më shumë se 200 anëtare. Alumnae AD janë të angazhuara dhe kontribuojnë rregullisht në një sërë çështjesh të rëndësishme, siç është fuqizimi i grave dhe të rejave, paqja dhe siguria e grave dhe të rinjve, dialogu brenda dhe ndërkomunitar, etj.

Me këtë rast, Alternativna është e lumtur t’u ofrojë  Alumnave të AD një platformë për të përforcuar zërat e tyre në VAWG, e cila fatkeqësisht mbetet shkelja më e përhapur dhe më e shpeshtë e të drejtave të njeriut në mbarë botën.

Alternativna dhe alumnat e AD janë TË BASHKUARA për të ngritur vetëdijesimin dhe për të ndarë njohuritë për t’i dhënë fund VAWG-së njëherë e përgjithmonë! 

Pikëpamjet e shprehura në këtë ese janë vetëm ato të autorit.


During the ongoing “16 Days of Activism Against Gender-Based Violence” international campaign, which occurs annually from November 25th to December 10th, Alternativna aims to contribute to raise awareness and foster reflections on gender-based violence.

As such, we are happy to publish the top five winning essays of the Dialogue Academy for Young Women (DA) Alumnae Network’s competition. This DA Alumnae-led initiative aimed at encouraging young people to critically reflect on the pressing issue of violence against women and girls (VAWG), while contributing to constructive discussions on gender-related aspects.

The author of the following essay is Anđela Vuković, and she is a DA Alumna from Belgrade, actively engaged in advancing positive social change at community and local levels.

The DA is an annual ten-day programme organized by the OSCE Mission in Kosovo in collaboration with the OSCE Mission to Serbia that brings together 24 young women from Prishtinë/Priština and Belgrade. The programme’s main objective is to establish a network of young women who can contribute to advance dialogue and peace-building within and across societies.

Following the completion of the DA, participants become part of the DA Alumnae Network, which today counts more than 200 members. The DA Alumnae are engaged and regularly contribute on a range of important issues, such as women and young women empowerment, women and youth peace and security, intra and inter-community dialogue, etc.

As such, Alternativna is happy to provide the DA Alumnae with a platform to amplify their voices on VAWG, which sadly remains the most widespread and pervasive human rights violation worldwide.

Alternativna and the DA alumnae are UNITE to increase awareness and share knowledge to end VAWG once and for all!

The views expressed in this essay are solely those of the author.


Since the beginning of 2020, at least 22 women in Serbia have lost their lives at the hands of a partner or family member, with an additional five cases raising suspicions of femicide. Over the past ten years, there have been at least 330 documented cases of women being killed by partners or male relatives in Serbia, as reported by the BBC in Serbian. Domestic violence, in its narrower definition, refers to actions that jeopardize the physical well-being, mental health, or peace of mind of a family member. The victims often find themselves trapped in a destructive cycle of abuse.

Contemporary challenges related to antisocial behavior are inadequately covered in the media, which tends to sensationalize reports to bolster sales, utilizing overly attention-grabbing headlines. Factors such as alcoholism, drug abuse, depression, and childhood neglect are identified as primary drivers behind these criminal acts. Victims frequently experience an identity crisis and lack support from their surroundings, particularly in rural areas.

The surge in antisocial behavior, exacerbated by the challenges of the 21st century, including the impact of the pandemic, underscores the urgent need for increased attention to issues such as sexual harassment and domestic violence. Swift and effective solutions are imperative for the betterment of our world, the well-being of our youth, and the creation of a safer environment for our children.

Anthony Giddens is a British sociologist known for his studies of modern society. He states that it is much more likely that a person, of any age and gender, will be exposed to a physical attack at home than at night on the street – a truly devastating fact.

Unveiling the Shadows: Understanding the Complexities of Domestic Violence

Violence refers to the use of force as an act of aggression that injures persons or destroys property. Interpersonal violence is divided into two subcategories: domestic violence and intimate partner violence (violence between family members that usually occurs in the home). Domestic violence, in the narrower sense of the word, means behavior by which one family member endangers the physical integrity, mental health, or tranquility of another family member. The most common victims of domestic violence are children and women.

In November 2022 alone, there were 2,036 victims of such violence in Serbia. The data is based on occurrences where the courts extended emergency measures for a duration of 30 days in alignment with the Domestic Violence Prevention Law. The data is collected by the Public Prosecutor’s Office of the Republic of Serbia and analyzed and processed by the Ministry of Justice.

Violence against women can manifest itself in different forms: physical, sexual, economic, but most often psychological.

According to data from 2011, every other woman in Serbia experienced some form of psychological abuse during her life, while every third woman was physically abused.

Normalization of violence

There are several explanations for why domestic violence and violence against women occur. The psychological explanation of violence claims that when family relationships are filled with emotions, love often turns into hatred, and that turns into outbreaks of aggression. Conflicts and physical violence then end, again, with a passionate and emotional reconciliation. Another type of explanation highlights the social acceptance of certain types of violence as educational methods. There are well-known expressions such as: “Batina came out of paradise!”, “Wait until I get my hands on you!”, etc. Also, domestic violence is closely related to forms of deviant behavior, such as alcoholism or drug addiction.

Control 

A man who is violent uses various methods to isolate a woman from her family, friends, and the outside world… Isolation takes many forms: turning off her phone, locking her up, insulting her in front of friends, confiscating her personal documents, and more.

Two faces of abusers 

A man who abuses a woman has moments when he is kind and gentle until the next act of violence. He buys her flowers, and perfumes, takes her out for a walk, buys gifts for the children… With his positive behavior and promises, he gives the woman hope that he will change. Over time, these moments become more infrequent.

“Lord” 

The goal of the abuser is to control the woman. The abuser is most often positioned as the supreme controller who makes all the decisions in the woman’s life. He decides what she should do, what she should say, what she should think, when she should call, and how much money she needs. She usually has to report to him everything she does. He markets this control as his love and care for her.

Fear

Threatening is one of the effective control techniques. The abuser achieves control by constant intimidation: “I will burn your hair, throw you off the roof, cut you to pieces, find you wherever you go…”. Often these threats refer to children or people close to the woman abused – children, parents, sisters, brothers, other relatives…

Femicide

Femicide is the act of killing women. In a narrower sense, it signifies murders where the main motive is hatred of women or an attempt to bring or keep them in a subordinate position in relation to men in patriarchal societies, namely through terror.

The victim is most often in a closed/vicious cycle of violence, suffering from anxiety, depression, and other forms of identity crisis caused by the abuse. The victim has no support from the community because she is often socially excluded (in different levels and ways, often caused by the abuser) and due to the lack of trust in the competent authorities.

Out of the 26 women killed last year, seven had previously reported violence. However, these data are not presented by institutions, but by non-governmental organizations and media.

An important step in the fight against femicide is found in the recommendation of the UN special rapporteur on violence against women, but also in the national strategy for the prevention and fight against gender-based violence against women and domestic violence of the Republic of Serbia. The watchdog mechanism for monitoring femicide in Serbia looks like it is, for now, just an idea on paper.

Media and violence against women in Serbia

It seems that the media in Serbia has increased its influence in encouraging victims to report violence to local authorities after the coronavirus pandemic. In the period from 2019 to 2021, more than 36,000 headlines about violence against women were published in the media in Serbia, the presentation of the analysis carried out by the group “Journalists against Violence” reveals, according to Radio Free Europe.

However, media still report on individual cases of violence more often, while violence against women as a phenomenon, i.e., its causes and consequences, is much less frequently reported. The topic of violence against women was dealt with mostly by online media, followed by print media, and the least by TV and radio stations.

At the same time, in the last three years, the number of media publications that did not respect the ethical standards of reporting on violence against women, as well as the use of sensationalist and stereotypical terms for violence, victim or abuser – decreased, but the media still rarely reports on violence prevention and ways to support victims in a substantive way. This is shown by the results of the Analysis of media reporting on the problem of violence against women from 2019 to 2021, conducted by the group “Journalists Against Violence”, with the support of the United Nations Development Program (UNDP) in Serbia.

Navigating Societal Responsibility Amidst Rising Antisocial Behavior

In the Republic of Serbia, family and marriage represent a private institution and community, since no one can control someone’s privacy, but it is up to us as a society to raise awareness about this topic and provide support to the victims, and it is up to the authorities to implement the law and the necessary measures. The increase in antisocial behavior in the 21st century, especially caused by the pandemic, proves that more attention should be paid to it, particularly to sexual harassment and domestic violence.

Helpful contact numbers for women in Serbia who suffer violence:

Psychosocial and legal support for women:

 • AŽC – SOS telefon protiv nasilja nad ženama, 0800 100 007 radnim danima od 10-20h
 • ASTRA – SOS protiv trgovine ženama, 011/785-0000, radnim danima od 09 do 17h
 • Jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu, 0800-10-10-10, besplatan poziv radnim danima od 10 do 20h
 • Jagodina – Sigurna kuća, 035/822-24-56, dostupan od 08 do 15h
 • Kikinda – Centar za podršku ženama/SOS telefon, 0800-10-10-10, radnim danima od 09 do 20h, poziv je besplatan za pozivaoce, 0230/437-343, 0230/436-19
 • Kragujevac – Oaza sigurnosti /SOS telefon, 034/332-048, radnim danima od 8 do 15h, 063/102-98-33, svakog dana od 0 do 24h
 • Kragujevac – Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici – Centar za razvoj socijalnih usluga “Knjeginja Ljubica”, 034/ 302-866, 065/6120-490, od 7 do 23h
 • Kraljevo – Udruženje Fenomena/SOS telefon, 069/33-55-706, svakog dana od 00 do 24h
 • Kruševac – Udruženje žena Peščanik, 066/00-66-06, radnim danima: 10 – 14h i svake subote od 11 do 14 h
 • Leskovac – Žene za mir, 016/237-300, 016/237-301, radnim danima od 10 – 14h i 17 – 20h, 066/237-302, radnim danima od 14 do 17h
 • Novi Pazar – KC DamaD / SOS telefon, 020/332-755, radnim danima od 10 do 16h
 • Novi Sad – SOS telefon – Sigurna kuća, CSR, 021/422-740, 069/1936-899, radnim danima od 17 do 21h
 • Novi Sad …IZ KRUGA – VOJVODINA, 021/447-040, 066/447-040, 0800-10-10-10
 • radnim danima: 09 – 16h
 • Novi Sad – SOS telefon – Sigurna kuća, Centar za socijalni rad, 021/646-5746, svakog radnog dana, dostupan 24h
 • Novi Bečej – SOS telefon na jezicima manjina, 023/774-959, 023/775-843, 0800-10-10- 10 , radnim danima od 10 do 15h
 • Niš – SOS telefon za Romkinje i decu žrtve nasilja, 018/515-318, 0800/100-909, dostupno 24h/7
 • Niš – Ženski istraživački centar u saradnji sa Pravnim fakultetom, 018/500-278, radnim danima od 11 do 13h
 • Niš – Sigurna kuća – Centar za socijalni rad, 018/521-210, dostupan od 08 do 16h
 • Niš – Centar za devojke, 018/203-033, radnim danima: 12 – 16h
 • Pančevo – Sigurna kuća i SOS telefon – Centar za socijalni rad, 0800/100-113, svakog radnog dana od 9h do 19h, poziv je besplatan za pozivaoce
 • Smederevska Palanka – SOS telefon – Femina, 026/310-841, ponedeljak i petak od 10 do 13h; utorak, sreda, četvrtak od 17 do 20h, Pravne konsultacije: sreda od 17 do 20h
 • Smederevo – Sigurna kuća – Centar za socijalni rad, 062/60-80-80 dostupan 24h/7
 • Sombor – SOS telefon i sklonište – Centar za socijalni rad, 025/482-499 svakog radnog dana od 07:30 do 15h
 • Sombor – Ženska alternative, 025/417-321, radnim danima: 17 – 20h
 • Užice – Ženski centar Užice, 0800-333-445, radnim danima: 08 – 20h
 • Vranje – SOS telefon, 017/410-822, 066/410-822, radnim danima od 10 do 20h i vikendom od 17 do 20h
 • Vlasotince – SOS telefon, 016/876-202, dostupan radnim danima od 10 do 14h i od 16 do 20h, subotom od 10 do 13h
 • Vršac – Centar za prava žena/SOS telefon, 069/369-69-30, radnim danima od 16 do 20h
 • Zrenjanin – Sigurna kuća – Centar za socijalni rad, 064/64-88-103, 064/64-88-104, 064/64-88-100, od 7 do 19h
 • Zrenjanin – SOS telefon Zrenjaninskog edukativnog centra, 023/581-350, 0800-10-10-10, radnim danima od 10 do 16h

Sources:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *