Njëzet e një shkurti shënoi Ditën Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare. Festa e këtij viti u përqendrua në larminë gjuhësore dhe shumëgjuhësinë. Një shpjegim i shkurtër i shumëgjuhësisë është se shumëgjuhësia është aftësia për të komunikuar në tre ose më shumë gjuhë. Prandaj dhe përdoret termi poliglot – një person që flet disa gjuhë. Më sê shpeshti do të gjeni poliglot në mesin e përkthyesve dhe mësuesve të gjuhës. Ne biseduam me tre prej tyre. Ne i pyetëm ata se pse të rinjtë duhet të mësojnë gjuhë të tjera dhe pse shumëgjuhësia është e rëndësishme. Ata bien dakord me një gjë – njohja e më shumë gjuhëve kontribuon në një kuptim më të mirë të popujve të tjerë, por edhe në njohken e kulturës dhe traditave të tyre.

Dhurata Prokshi flet shqip, serbisht, anglisht dhe gjermanisht.

“Eshtë jashtëzakonisht e rëndësishme që të rinjtë të mësojnë gjuhë të tjera, është mbi të gjitha e rëndësishme nga perspektiva e përgatitjes më të madhe dhe më të mirë për tregun e punës. Njohja e më shumë gjuhëve të huaja krijon parakushte për mundësi më të mira në aspektin profesional. Dhe e dyta është të kuptojmë më mirë ata/ato gjuha amtare e të cilëve nuk është e njëjtë me tonën. Shumëgjuhësia është provë se sa e hapur dhe e zhvilluar në të vërtetë është një shoqëri e veçantë në aspektin kulturor, social dhe ekonomik”, thotë Prokshi.

Redžo Kojić flet boshnjakisht, shqip, anglisht dhe turqisht.

“Duke qenë se nevoja për komunikim është e përditshme, në gjuhët tona dhe ato të huaja, unë besoj se mësimi i gjuhëve të huaja është shumë i rëndësishëm për heqjen e pengesave gjuhësore dhe krijimin e urave miqësore”, shpjegon ai.

Ai thotë se rëndësia e shumëgjuhësisë është në të vërtetë pasuri.

“Nevoja për njohjen e më shumë gjuhëve është në përputhje me rrethanat dhe nevojat, është pasuri të njohim më shumë gjuhë, sepse kështu jemi të gatshëm të krijojmë komunikim normal me të tjerët, si dhe ata me ne,” shton ai.

Miljana Đorić është e angazhuar si përkthyese. Përveç gjuhës amtare serbe, ajo gjithashtu flet anglisht dhe aktualisht po mëson shqip.

“Të rinjtë duhet të përpiqen të njohin sa më shumë gjuhë të jetë e mundur, veçanërisht të rinjtë që jetojnë në një vend multietnik siç është Kosova, sepse gjuha luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e një personaliteti të arsimuar dhe të gjithanshëm dhe na lejon të njohim kulturën më mirë dhe më lehtë. tradita e popujve të tjerë”, thotë Đorić.

“Shumëgjuhësia hap shumë dyer në jetën e të rinjve, ndërsa rëndësia e saj reflektohet gjithashtu në faktin se është një faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm në procesin e punësimit dhe përparimit në aspektin profesional”, shton ajo.

Çfarë gjuhe do të donit të mësonit, të dashur lexues? Ndoshta do të ishte më së miri të fillojmë me gjuhën me fqinjëve tanë.

Përdorimi i tekstit lejohet me një tregues të qartë të burimit dhe lidhjen me burimin e tekstit ose faqen kryesore të platformës.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *