Scroll down for English

Različite kulture spajaju ljude. Jezička barijera nas razdvaja, ali zato treba potencirati one umetnosti koje nemaju tu barijeru. Vizuelna umetnost, ples, folklor, slikarstvo, instrumentalna muzika, to zaista može da nas spoji. Umetnost je osnova pomirenja – poručuju šef umetničkog sektora ansambla “Venac”, Miloš Cile Mitić, i akademski slikar, Daut Hamolar.

Postoje li granice za umetnike i kulturne stvaraoce?

“Ne postoji granica, ako slikar, umetnik misli samo o stvaralaštvu. Mi, umetnici, drugačije gledamo na svet. Nećemo umetnost sa politikom. Mi smo daleko od toga” – odgovara Hamolar.

“Ako pitate umetnike, granice ne postoje i granice ne smeju postojati. Te političke, administrativne granice nesumnjivo određuju naše živote. Znamo šta se dešavalo, rane su nezalečene i, umesto da ih lečimo melemima i lekovima, mi kopamo po njima i ne možemo da ih zalečimo. Zalečili bismo ih samo na taj način što bismo zajedno sarađivali i prožimali jedni druge,” kaže Mitić.

Sagovornici su saglasni u tome ko stvara granice među umetnicima.

“Oni koji se bave politikom, ali rade u granama u kojima ne bi trebalo,” kaže Hamolar.

“Stvaraju granice rukovodstvo i političari koji vam, na primer, kažu da vam je potrebna viza, da ne možete da odete u neki grad,” dodaje Mitić.

Umetnici i sloboda

“Umetnici su slobodni onoliko koliko im to dozvole. Kosovo je prostor sa najskorijim nesrećnim dešavanjima i postoji strah, naravno. Ali sam sretao mlade ljude i srpske i albanske nacionalnosti koji nisu opterećeni time da li će svirati, glumiti, u Prištini, Gračanici, Prizrenu ili Kosovskoj Mitrovici. Treba ostaviti istoriju onima koji se njome bave. Problem Balkana, pa i sveta je što se istorija, nauka, bilo koja naučna disciplina uči iz medija i sa društvenih mreža. Neproverene informacije su one koje su najzastupljenije” – poručuje Mitić.

Šta nedostaje kulturnim radnicima da budu efikasniji?

Nedostaje finansijska podrška – navodi Hamolar. Mitić, sa druge strane, dodaje:

“Nedostaje im pre svega razumevanje onih koji odlučuju o našim životima uopšte. Ne mora to da bude, kao što se uglavnom govori finansijska pomoć, može da bude i pomoć u smislu većeg prostora, što medijskog, što prostora za njihove događaje i dešavanja, većim scenama, alternativnim prostorima gde može da se stvara umetnost.”

Poruka mladim umetnicima na Kosovu

“Da više prate istoriju umetnosti, da vide gde se sada nalaze. Sada je i umetnost na drugačijem putu, na nju utiče nova tehnologija; da više učestvuju na kolonijama sa narodima iz drugih zemalja, da više učestvuju na izložbama” – poručio je Hamolar.

“Da istraju u tome da stvore svoj mikrosvet u stvaralaštvu u okviru svoje umetnosti i na taj način će ostvariti uspeh, dovesće ih do pravog umetničkog zadovoljstva. Treba biti jak u tome. Samo taj mikrosvet stvara umetnika” – Mitićeva je poruka.

Kultura na Kosovu u doba korone

Hamolar: “Svi umetnici, slikari, stvaraoci traže u ovome da nešto ostave iza sebe, da se to ne zaboravi. Oni analiziraju.”

Mitić: “Konačno vidimo šta nam kultura i umetnost donose kada ostanemo sami sa sobom.”

Video je nastao u okviru projekta “ArtCult”, koji sprovodi Alternativna Internet stranica u partnerstvu sa PKC “Akvarijus”, onlajn platformom Crno-beli svet i portalom Gračanica Onlajn koji je i radio produkciju ovog video sadražaja. Projekat podržao UNMIK.


Different Cultures Connect People. There are No Boundaries for Artists

Different cultures connect people. The language barrier separates us, but that is why the arts which do not have this barrier should be given emphasis. Visual art, dance, folklore, painting, and instrumental music – they can really unite us.

Art is the foundation of reconciliation – the head of the art sector of the “Venac” ensemble, Miloš Cile Mitić, and academic painter, Daut Hamolar said.

Are there boundaries for artists and creators?

“If the painter, the artist, thinks only about creativity then there are no boundaries. We, artists, look at the world differently. We do not want politicized art. We are above it,” Hamolar responds.

“If you ask artists, boundaries do not exist and should not exist. Those political, administrative borders undoubtedly determine our lives. We know what has happened, the wounds have not been healed and instead of treating them with ointments and medicines, we are digging them up and we cannot heal them. We could heal them only by cooperating and pervading each other,” Mitić says.

Hamolar and Mitić agree on who exactly is creating the boundaries among artists.

“Those who deal with politics, but work in certain branches where they should not be working,” Hamolar says.

“Boundaries are created by the authorities and politicians who, for instance, tell you that you need to have a visa; that you cannot travel to a specific city,” Mitić adds.

Artists and freedom

“Artists are free as much as they are allowed to be. Kosovo is an area with the most recent unfortunate events and, of course, there is fear. But I have met young people, both ethnic Serbs and Albanians, who are not troubled over whether they will play, act in Pristina, Gračanica, Prizren, or Mitrovica. History should be left to those dealing with it. The problem of the Balkans – even of the world, is that history, science, any scientific discipline is learned about from the media and social networks. Unverified information is the most common,” – Mitić says.

What do cultural workers need in order to be more efficient?

“They lack financial support,” Hamoral states. On the other side, Mitić adds:

“Above all, they lack the understanding of those who make decisions about our lives in general. It does not have to be, as they often say, financial aid, it could be help in terms of being more presented in the media or more venues to hold events, bigger stages, alternative space where art could be created.”

Message to young artists in Kosovo

“They should pay more attention to the history of art so that they could realize where they are at present. Currently, art is on a different path as well, it is influenced by new technology. They should participate more in colonies with people from other countries, as well as in more exhibitions,” Hamolar emphasizes.

“They should endure in creating, with their own creativity, their own micro-world within their art. In that way, they will achieve success and it will lead them to real artistic satisfaction. You need to be persistent in this. This micro-world is the only thing that creates an artist,” Mitić said.

Culture in Kosovo during Corona pandemic

Hamolar: “In this situation, all artists, painters, creators are searching for something to leave behind, something that won’t be forgotten. They analyze.”
Mitić: “When we are left alone with ourselves, we finally see what culture and art bring us.”

The video was created within the “ArtCult” project, implemented by the Alternativna Internet page in partnership with the Crno-beli svet plastform and Gračanica Online portal which has produced this video. The project is supported by UNMIK.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *