Komuniteti rom është një nga komunitetet më të margjinalizuara, i cili mban edhe barrën e paragjykimeve të pabaza publike për veten e tyre.

“Për të na dhënë një shans, për të na dhënë hapësirë për të punuar për veten tonë” – tha Gazmen Salijević, duke iu përgjigjur pyetjes se cili do të ishte mesazhi i tij për publikun në Ditën Ndërkombëtare të Romëve.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *