Një shoqëri që simbolizon bashkëpunimin proaktiv, ekzistencën paqësore të grupeve të ndryshme dhe vlerat demokratike për të gjithë qytetarët është mesazhi kryesor i projektit pesë-vjeçar “Pajtimi dhe Transformimi I Konfliktit”. Tri organizata po kryejnë aktivitete në disa komuna në Kosovë – në Leposaviq, Mitrovicën Veriore dhe Jugore, Zubin Potok, Zveçan, Skenderaj, Vushtrri, Gjilan dhe Pejë.

Qëllimi është t’i përgjigjemi nevojave aktuale për pajtim ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në Kosovë, në nivele individuale, institucionale dhe të komunitetit, thotë Milivoje Raičević nga Community Building Mitrovica (CBM) me të cilin po e diskutojmë projektin.

Ata besojnë se aktivitetet do të kontribuojnë në komunitete më kohezive dhe bashkëpunuese, do të zvogëlojnë arsyet e shfaqjes së mosbesimit sa i përket pajtimit dhe do të mbështesin nevojat lokale lokale përmes fillimit të projekteve ku mund të angazhohen në mënyrë shoqërore.

Përveç kësaj, angazhimi i përbashkët i qytetarëve ndaj ndryshimeve shoqërore dhe institucionale ndikojnë në politikat publike dhe sigurojnë qeverisje të mirë dhe respektim të të drejtave të njeriut – shpjegon bashkëbiseduesi ynë.

Raičević shpjegon se ka disa qëllime specifike që ata dëshirojnë të arrijnë përmes projektit që po zbatojnë në bashkëpunim me Nismën e Re Sociale (NSI) dhe Nismën e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë (YIHR KS).

“Kuptimi më i mirë i njëri-tjetrit përmes konceptit të të ashtuquajturës tregim i tregimeve; ndikimi në përmirësimin e kushteve të pajtimit; puna inovative që adresojnë sfidat shoqërore, ndërsa aktorët e ekonomisë lokale do të përfitojnë nga promovimi i partneriteteve publik-privat; ekzistenca e një politike me cilësi të lartë dhe një program hulumtimi dhe analize nga e cila mund të përfitojnë qeveria, organizatat zhvillimore dhe donatorët,” thotë Raičević.

Një nga aktivitetet e fundit të kryera brenda projektit është organizimi i javës së aktivizmit “Save the Planet”, kur u mbollën 84 pemë, 12 pemë në secilën komunë në rajonin e Mitrovicës. Aktiviteti u zhvillua nga një grup i vogël qytetarësh nga komunitete të ndryshme.

Kjo u parapri nga aktivitete të tjera.

“Themelimi i Rrethit të Kohezionit, përkatësisht një grupi joformal i qytetarëve nga shtatë komuna në rajonin e Mitrovicës të cilët vijnë nga grupe të ndryshme profesionale dhe etnike, dhe me të cilët do të punojmë për të kontribuar në organizimin e veprimeve të përbashkëta në lidhje me nevojat e komunitetit. ” Një studim i fizibilitetit është zhvilluar si hapi i parë drejt krijimit të një Think Tank,” përgjigjet Raičević.

Ai shton se komunikimi u iniciua me mediat, në mënyrë që t’i angazhojë ata në aktivitete që lidhen me zhvillimin dhe shkëmbimin e historive pozitive lidhur me pajtimin, si dhe me sektorin privat për aktivitetet e ardhshme në lidhje me përmirësimine aspektit socio-ekonomik.

Mesazhi kryesor i projektit është se pajtimi është i mundur dhe se është e nevojshme përfshirja e të gjithë aktorëve socialë.

Dhe sigurisht pajtimi i promovuar nga projekti nuk është i mundur pa ndërtuar besimin.

Si e sheh bashkëbiseduesi konceptin e besimit, në kuadër të projektit?

“Besimi nënkupton krijimin e një hapësire të sigurt për diskutim të hapur ndaj nevojave shoqërore, planifikim të përbashkët dhe veprime konkrete për të përmirësuar jetën e përditshme,” thotë Raičević.

Projekti i Pajtimit dhe Transformimit të Konfliktit mbështetet nga Populli Amerikan përmes USAID në Kosovë.

Përdorimi i tekstit lejohet me një tregues të qartë të burimit dhe lidhjen me burimin e tekstit ose faqen kryesore të platformës.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *