Muzika menja pojedinca, prvo da upoznamo naše susede pa da donosimo zaključke

Scroll down for English

Muzika je najbolje sredstvo za zbližavanje ljudi – da okupi sve na jednom mestu. Muzika ne poznaje nacionalnost. Muzika ne može da menja svet, ali može pojedinca – poručuju muzičari iz Severne Makedonije, Alvin Salimovski i Danilo Đurić sa Kosova u najnovijem “ArtCult” videu.

Kako je biti muzičar na Kosovu, odnosno u Severnoj Makedoniji?

“Era je Interneta i sve kontakte sa ostalim muzičarima koji su mi potrebni što se tiče bitova i produkcije, mogu da ostvarim preko društvenih mreža. Naravno, postoji taj mali problem – ljudima koji se bave muzikom, a žive u mestu kao što ja živim, studio nije kao nekim drugim muzičarima na, možda, kilometer – dva, već moram da pređem nekih pedesetak kilometara da bih snimio pesmu,” govori Danilo Đurić, reper iz Osojana.

Sa druge strane, Alvin Salimovski o misiji muzičke škole čiji je osnivač, kaže:

“Misija Romske rok škole jeste da se kroz muziku neguje kulturno, multietničko razumevanje i saradnja između različitih grupa u republici Severna Makedonija. Kao i povezivanje međuetničkog i interkulturalnog razumevanja, poštovanja i interakcije – saradnje među pripadnicima asocijacije, udruženja, ali i šire.”

O saradnji sa drugim muzičarima, Đurić dodaje:

“Ispratio sam, na primer, Džemalj Mustafa – oni su iz Prilužja. To je romska grupa. Ispratio sam, ali nemam kontakte sa muzičarima drugih zajednica. Prvo, zato što postoji jezička barijera, a drugo, nisam imao priliku da upoznam nikog, sem momka iz benda Mustafa.”

Njegov kolega iz Severne Makedonije trenutno radi na projektu saradnje među muzičarima iz regiona.

„Muzika spaja – kultura kao pokretač društvenih inovacija u bivšoj Jugoslaviji i ovaj projekat podržava Netherlands Enterprise Agency i uključuje saradnju Muzičara bez granica iz Holandije, Fontys Rockacademie iz Holandije, Mitrovičke rok škole, Enterprise Music School iz Skoplja i Romske rok škole.“

Da li je moguće mizikom graditi poverenje?

“Mislim da moraš jednostavno da budeš sam sa sobom, da znaš svoje ja, da bi mogao bilo ko da stekne poverenje u tebe. Ja se trudim da moja muzika bude ono što ja u stvari jesam, da iznosim svoje stavove kakve imam. Preko moje muzike mislim da ljudi mogu da steknu neko poverenje, barem moji istomišljenici,” odgovara Đurić.

„Tokom treninga i letnjih školi, naši učenici iz sve tri škole – Romske i Mitrovičke rok škole i Enterprise muzičke škole – Romi, Makedonci, Albanci i Srbi – imali su priliku da se druže i da nauče nešto novo jedni o drugima, svirajući u takvim, mešovitim bendovima,“ naglašava Salimovski.

O tome kako izgraditi poverenje, Đurić kaže:

“Ukoliko vidim da je neko iskren u tome što radi, da je to stvarno njegov stav, iako se ja sa tim stavom ne slažem, ili mi se ne dopada ako pričamo o muzici, a to radi stvarno iz srca, ljubavi, normalno da će da stekne moje poverenje.”

Salimovski, sa druge strane, poručuje:

“Mislim da bi prvo trebalo da upoznamo naše susede, da komuniciramo sa njima, pa tek onda da donosimo zaključke o njima.”

Video je nastao u okviru projekta “ArtCult”, koji sprovodi Alternativna Internet stranica u partnerstvu sa PKC “Akvarijus”, portalom Gračanica Onlajn i onlajn platformom Crno-beli svet koji je i radio produkciju ovog video sadražaja. Projekat podržao UNMIK.


Music Can Change a Person; Meet Your Neighbors First and Then Make Conclusions

Music is the best instrument to bring people together – to gather them all in one place. Music does not recognize nationality. Music cannot change the world, but it can change an individual, musicians Alvin Salimovski (North Macedonia) and Danilo Đurić (Kosovo) said in the latest “ArtCult” video. 

What is it like to be a musician in Kosovo, i.e. North Macedonia? 

“We are living in the Internet era and I can establish all contacts with other musicians – with whom I cooperate when it comes to beats and production – over social networks. Of course, there is a little problem for people who are in the music business and live in a place like mine. Your studio is not like studios of other musicians, who are just a kilometer or two away, but I have to cross about fifty kilometers to record a song,” a rapper from Osojane, Danilo Đurić says.

On the other hand, the founder of the Roma Rock School, Alvin Salimovski adds:

“The mission of the Roma Rock School is to foster cultural, multiethnic understanding and cooperation through music between different groups in the Republic of North Macedonia, as well as to build multiethnic and intercultural understanding, respect and interaction among members of the association and beyond.”

About the cooperation with other musicians

“I followed, for example, the work of Xhemail Mustafa, they are a Roma group from Prilužje. I follow their work but I have no contact with musicians from other communities. First of all, because there is a language barrier and secondly, I have not had a chance to meet anyone except the guy from the Mustafa band,” Đurić says.

Unlike Đurić, his colleague from North Macedonia is currently working on a project of cooperation between musicians from the region.

Music connects – culture as a driver of social innovation in ex-Yugoslavia and this project is supported by Netherlands Enterprise Agency. It includes the cooperation of Musicians without borders and Fontys Rockacademie from Holland, Mitrovica Rock School, Enterprise Music School, and the Roma Rock School,” Salimovski explains.

Is it possible to build trust through music?

“I think one simply has to be self-aware for anyone to be able to gain trust in you. I am striving for my music to represent what I am – to express my own attitudes. I think that people can gain some trust through my music at least people who are like-minded,” Đurić points out.

“During training courses and summer schools, our students from all three schools – the Roma Rock School, Mitrovica Rock School, and Enterprise Music School – so Roma, Albanians, Serbs, and Macedonians had the opportunity to hang out together, to learn something new about each other and to play in multiethnic bands,” Salimovski emphasizes.

How can trust be built?

“If I see that someone is sincere in what they are doing, that it is really their attitude, even though I may not agree with that attitude or I may not like it – if we are talking about music – if they are doing it from their hearts, they will gain my trust,” Đurić answers.

“I think that we should first know our neighbors, communicate with them, and then make some conclusions about them,” reads Salimovski’s message.

The video was created within the “ArtCult” project, implemented by the Alternativna Internet page in partnership with Gračanica Online portal and the Crno-beli svet online platform which has produced this video. The project is supported by UNMIK.   

Author: Alternativna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *