Kultura, umetnost i korona: Vidimo ono što smo potcenjivali

Scroll down for English

Solidarniji smo u vreme pandemije korona virusa. Podložnost bolesti u ovom slučaju čini da se osećamo jednakima. Naša krhkost nam daje snagu da budemo tu za one koje smatramo krhkijima i ova situacija nam zapravo daje jedan novi par očiju pomoću kojih možemo da vidimo sve ono što imamo, koja je vrednost toga i možemo li da je podelimo sa drugima – kaže docentkinja na Fakultetu umetnosti na Univerzitetu u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Jelena Pavličić.

Ona dodaje da je u kontekstu kulture i umetnosti zanimljivo reagovanje muzeja, biblioteka, arhiva, koji koriste virtuelni svet ne samo za promociju baštine koju čuvaju, već je čine dostupnom u širem smislu.

“Osnovni princip na kome počiva baština – da je ona javno dobro, konačno je sada došao do izražaja,” dodala je.

“Izgleda da je čitava ova potpuno apsurdna situacija stvorila i pružila mnogo više prostora razumevanju i čini mi se da se razum svakog koji razmišlja racionalno otvara zajedno sa cvećem i prolećem koje sada gledamo sa terase. Mnogo je čudno, ali izgleda da je ovo dobra lekcija – gledati sa udaljenosti nešto što smo ostavljali po strani, potcenjivali i što nam se sada vraća kao bumerang, a to je međusobno nečovečno ponašanje” – kaže njen sagovornik, savremeni umetnik Driton Selmani.

Da li fizička distanca otežava izgradnju poverenja među različitim zajednicama?

Fizička distanca je često dobar povod da se preispituju motivi koji dovode do toga da nešto želimo i kao pojedinac i kao zajednica, kaže Pavličić i dodaje:

“I ti motivi se u ovom vremenu distance intenziviraju i budući da nema drugih događaja i odnosa koji ih zamagljuju, odnosno potiskuju u neki drugi plan, pa tako, ako su iskreni, meni se čini da će neminovno poverenje biti izgrađeno, ili ojačano.”

Upravo je ova situacija – iako je fizički i u smislu državnog zastupanja udaljila države – uticala da se ljudi približe još više, prevazilazeći fizičku i političkui granicu između država, kontinenata, dodaje Selmani:

“Mislim da upravo ova situacija utiče na ljude da se osećaju bliskije i emotivnije i više bliži jedni drugima.”

Da li je u postkonfliktnim društvima moguća izgradnja poverenja kroz kulturu i umetnost?

Pavličićeva veruje da je u kontekstu izgradnje poverenja ključno znanje i njegovo širenje.

“Njegovim širenjem se smanjuju naši strahovi i mogućnost manipulacije kulturom u širem smislu. Važno je znanje učiniti javnim i dostupnim, to je osnov za izgradnju poverenja među zajednicama i takođe imati konsenzus u vezi sa tim kako tumačimo neke stvari, ili u ovom sada užem smislu, kako tumačimo neke kulturne pojave,” kazala je.

Selmani ističe da su upravo umetnost i umetnici “iskreni ambasadori svojih kultura”, kao i u komunikaciji sa drugim kulturama.

“Zato što uvek kada se umetnici sretnu ili kada se ljudi koji se bave kulturom druže, tu se nikada ne govori o zvaničnom predstavljanju između belog i crnog ili crvenog i plavog, ili bilo koje druge boje koju mogu imati zastave. Istina, kulturna diskusija su iskrenost i svakako jezik umetnosti, koji je, ponavljam, iskren, direktan i, pošto se nalazimo u ovom vremenu, veoma human za komunikaciju među ljudima,” kazao je.

Video je nastao u okviru projekta “ArtCult”, koji sprovodi Alternativna Internet stranica u partnerstvu sa PKC “Akvarijus”, portalom Gračanica Onlajn i onlajn platformom Crno-beli svet koja je i radila produkciju ovog video sadražaja. Projekat podržao UNMIK.

O ostalim aktivnostima u okviru projekta čitajte u rubrici “ArtCult” na Alternativnoj Internet stranici.

We are showing more solidarity at the time of the coronavirus pandemic. Being susceptible to illness in these circumstances makes us feel equal. Our fragility gives us the strength to be there for those we consider to be more fragile than us. This situation gives us a new set of eyes through which we can see all that we have, what is the value of it and whether we can share it with others – the assistant professor at the Faculty of Arts at the University of Pristina temporary settled in North Mitrovica Jelena Pavličić says.

In the context of culture and art, the reaction of museums, libraries, archives is interesting. They use the virtual world not only to promote the heritage they preserve but to make it widely available, she adds.

“The basic principle on which heritage is based – that it is a public good – has finally come to the fore,” Pavličić points out.

“It seems that this whole absurd situation has created and opened much more space for understanding, and it seems to me that the mind of anyone who is thinking rationally is opening up along with the flowers and spring we are now seeing from our terraces. It is very strange, but it seems like a good lesson – watching from a distance something that we used to put aside, underestimated, and what is now coming back to us like a boomerang, and that is mutual inhuman behavior” – contemporary artist Driton Selmani says.

Is building trust among different communities harder because of the physical distance?

Physical distance is often a good reason to reassess the motives that lead to something we want – both as an individual and as a community, Pavličić says and adds:

“And these motives are intensifying in this time of distance since there are no other events or relations that cloud them or push them into the background. Therefore, if they are sincere, it seems to me that trust will inevitably be built or strengthened.”

It is precisely this situation that has influenced people to become even closer, exceeding the physical and political boundaries between states, continents, Selmani points out.

Is it possible to build trust through culture and art in post-conflict societies?

Pavličić believes that knowledge and its dissemination are crucial in the context of trust-building.

“Knowledge dissemination reduces our fears and the ability to manipulate culture in a wider context. It is important to make knowledge public and accessible; it is the basis for trust-building among communities and also to have a consensus on how we interpret things or how we interpret some cultural phenomena now, in this narrow sense,” she said.

Selmani points out that art and artists are “sincere ambassadors of their cultures,” including in communication with other cultures.

“Because when artists meet each other or when people dealing with culture socialize, there is never any talk of an official presentation between white and black or red and blue, or any other color that flags may contain. Truly speaking, cultural discussions are sincerity and, certainly, a language of art. And I repeat, this language is honest, direct, and, since we all live in these times, very humane for communication between people,” he said.

The video was created within the “ArtCult” project, implemented by the Alternativna Internet page in partnership with portal Gračanica Online and online platform Crno-Beli Svet which produced this video. The project is supported by UNMIK.

For other project activities, check out the “ArtCult” rubric on the Alternativna Website.

Author: Alternativna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *