Anëtarët e komunitetit Rom janë ende të margjinalizuar. Problemet me të cilat përballen janë të shumta – qasja në arsim, mungesa e kujdesit shoqëror dhe shëndetësor, mungesa e mbështetjes në ushtrimin e të drejtave dhe, mbi të gjitha, stigmatizimi dhe diskriminimi. Caritas Kosova është një organizatë që ofron mbështetje për këtë komunitet të rrezikuar nga shoqëria.

Misioni i tyre, përmirësimi i pozitës dhe integrimit të romëve në komunitet, datoi më shumë se njëzet vjet më parë.

Caritasi atëherë, derisa komuniteti Rom u zhvendos nga Jugu në Mitrovicën Veriore, me mbështetjen e UNICEF, filloi klasat “catch up”, duke punuar me fëmijë të moshës nga 7 deri në 14 vjeç, shpjegon shefi i zyrës rajonale të Caritas Kosovës në Mitrovicë , Boban Mirković.

Duke kuptuar se komuniteti ka nevojë për mbështetje edhe në fusha të tjera, Caritas filloi të punojë me vajza nga komuniteti Rom.

Ata punuan në socializimin, arsimimin, edukimin e tyre në drejtim të ndërgjegjësimit për martesat e parakohshme.

Pas kthimit të tyre në mahallën e Romëve, në Mitrovicën e Jugut, mbështetja vazhdon, kësaj here në procesin e ri-integrimit të komunitetit.

“Fokusi ishte në integrimin e fëmijëve në shkollë, përmirësimin e pozitës së tyre në shoqëri dhe përfshirjen e prindërve në arsimimin e fëmijëve,” thotë Mirković.

Mbi 85 fëmijë nga komuniteti Rom janë të përfshirë në projektin për të mbështetur përfshirjen sociale të fëmijëve. Pesë psikologë punojnë me ta, përfshirë Gordana Petrović-Jevtić.

“Ky projekt bazohet në një metodologji Portage, ku përmes vizitave në terren brenda familjeve, ofrohet mbështetje për popullatën rome. Grupi i synuar janë fëmijët nga tre deri në dhjetë vjeç. Detyra e çdo psikologu është që, me ndihmën e asistentëve të komunitetit, të formojë shembullin e fëmijëve që kanë nevojë për mbështetje dhe me ndihmën e instrumenteve të ndryshme matëse të përcaktojë se cila aftësi zhvillimore është e nevojshme për të punuar me fëmijën”, shpjegon Petrović-Jevtić. Ajo shton se secili psikolog ka 17-18 fëmijë në përkujdesjen e tij/saj.

Roli i prindërve është gjithashtu i rëndësishëm këtu.

“Prindërit dhe forcimi i marrëdhënies së tyre me fëmijët e tyre është një lidhje kryesore për avancim në punën e tyre,” shpjegon ai.

Përveç punës individuale në komunitet, Caritas gjithashtu organizon punëtori krijuese dhe edukative në të cilat marrin pjesë edhe fëmijë nga komunitetet e tjera.

“Punëtoritë mbështesin shumë socializimin e fëmijëve përmes shoqërimit, mësimit dhe avancimit të tyre”, shton ky psikolog.

Si është të punosh me një komunitet të margjinalizuar?

“Bazuar në përvojën tonë shumëvjeçare të punës me ta, ne kemi fituar besim. Prindërit gjithnjë e më shumë po e kuptojnë rëndësinë e edukimit të fëmijëve të tyre. Kemi gjithashtu tre asistentë që vijnë nga komuniteti Rom. Me ndihmën e tyre, është më e lehtë për ne që t’u afrohemi prindërve tanë dhe t’i qasemi “, përgjigjet Mirković.

“Vështirësitë pasqyrohen pjesërisht përmes pengesës gjuhësore, por me ndihmën e asistentëve tanë nga komuniteti, ne arrijmë të kemi komunikim të mirë me ta. Vështirësi të tjera lindin nga vetë mënyra e jetesës së komunitetit rom, dhe ato janë kushte jo të mira higjienike dhe varfëria, kështu që shpesh ndodh që fëmijët nga ky komunitet të mos kenë hapësirë ​​dhe material të mjaftueshëm për të mësuar dhe punuar “, thotë Petrović-Jevtić.

Për atë se çfarë do të thotë kjo lloj mbështetje për përfituesit, ajo shton:

“Duke qenë se familjet rome janë shumë-anëtarëshe, disa kanë rreth njëzet anëtarë për familje, është shumë e vështirë për prindërit t’i përkushtohen secilit fëmijë individualisht, kështu që mbështetja jonë për të punuar me fëmijët është shumë e dobishme dhe e rëndësishme.”

Këtë e vërteton edhe Merxhana Hajdini ku tre fëmijët e saj nga gjashtë gjithsejt janë të përfshirë në programin që implementon Caritas.

“Mbështetja do të thotë shumë për mua dhe është e dobishme për fëmijët e mi,” tha Hajdini shkurtimisht.

Besimi është një lidhje kyçe që ka bashkuar ata që mund të ndihmojnë dhe ata që përballen me sfida.

“Besimi është të kuptuarit e njëri-tjetrit. Për mua, besimi është kur shkoj te dikush, qoftë ai përfaqësues i një institucioni, komuniteti, cilitdo akter dhe shoh që ai më kupton. Besimi është kur mund të mbështetem te dikush, të shkoj dhe të them atë që më duhet ose të sugjeroj diçka që unë mendoj se është e mirë dhe do të mbështetet”, thotë Mirković.

Caritas Kosova ofron mbështetje për komunitetin rom në të gjithë Kosovën, jo vetëm për këtë komunitet, por për të gjithë personat në nevojë. Zyra kryesore e kësaj organizate është me seli në Ferizaj.

Përdorimi i tekstit lejohet me një tregues të qartë të burimit dhe lidhjen me burimin e tekstit ose faqen kryesore të platformës.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *